This shop uses cookies and other technologies so that we can improve your experience on our sites.

Стоките, поръчани от електронния магазин www.elitsove.bg, освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят в следните срокове:

1.              За територията на Република България – до 3 (три) работни дни.

2.              извън територията на Република България (на територията на Европейския съюз) – до 10 (десет) работни дни.

3.              Стоки, за които е отбелязано, че не са в наличност, но могат да бъдат изработени и доставени по поръчка, както и продукти, които следва да бъдат индивидуализирани се доставят в срок, който се уговаря допълнително.

4.              Срокът за доставка започва да тече от изпращане на потвърждение за приета поръчка, респективно – от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 3 /три/ работни дни.

5.              Доставчика не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Доставчика обстоятелства.

6.              При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише Протокол за щети в присъствието на куриера незабавно, както и да уведоми Доставчика на тел: 0892 464 710

7.              При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/представител на транспортната фирма при получаването на пратката и Доставчика не бъде незабавно уведомен на телефона посочен в информацията за контакт. Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.

8.              Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с Доставчика на телефона за контакт, посочен в сайта, за отстраняване на несъответствието.

9.              При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

10.          При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Доставчика се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

11.          Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 5 (пет) работни дни от уведомяването за такова искане на Доставчика на телефона за контакт, посочен в сайта.

12.          Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.

13.          Съгласно чл. 47 ал. 1 т. 9 и чл. 55 ал. 2 от Закона за защита на потребителите, Доставчика заявява, че разходите за връщане на стоките се заплащат от Потребителя.